“ทวี สอดส่อง” เปิดงานสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร อบจ.ภาคใต้

ท้องถิ่น - รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2567

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.2567 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีนายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหาร อบจ.ยะลา ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรอบจ.ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า โครงการฯนี้ ถือเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน ในการดูแลจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ย่อมมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆให้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นที่จะต้องมีทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เท่าทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ว่า "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที"

รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานระหว่าง อบจ.ด้วยกัน นำแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่พร้อมกับเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคใต้ ก่อให้เกิดเครือข่ายในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]