เอกชนวางแผนเปิดเมืองต้นแบบ “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ปี 2569 คาดกลางปี 2566 เริ่มก่อสร้างได้

 


เศรษฐกิจ: ศอ.บต.มอบหมาย “ม.พระจอมเกล้าธนบุรี-ม.สุรนารี” ศึกษาออกแบบระบบโลจิกติกส์ทางบกในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา รองรับการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เตรียมประชุมรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ 16 ก.ย.นี้ ด้านเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนอยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียดเมืองต้นแบบ-ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดเปิดได้กลางปี 2569

3 ก.ย. – ศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะผู้จัดการโครงการศึกษาออกแบบระบบโลจิกติกส์ทางบกในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบโลจิกติกส์ทางบกในพื้นที่ อ.จะนะ เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งคมนาคมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ที่จะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ นั่นคือ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เพื่อให้บูรณาการเชื่อมต่อการคมนาคมทั้งระบบของ จ.สงขลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.ดร.วัฒนวงศ์ กล่าวว่า โครงการได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ส.ค. และจะประชุมทางออนไลน์ในครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ก.ย. ในเวลา 09.00-12.00 น. เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อีกหลายประเด็น ทั้งนี้ สำหรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวก้าวแห่งอนาคต ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องวิเคราะห์เพื่อคาดคะเนปริมาณการเดินทาง การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกพื้นที่ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการเดินทางการขนส่งอันสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาดังกล่าว 

ด้าน ผู้บริหารกลุ่มบริษัทที่เข้ามาดำเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะก้าวหน้า ได้ให้ข้อมูลสถานภาพโครงการในปัจจุบันว่า อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดของโครงการ พร้อมการดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้รับการอนุญาตก็จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนต่างๆ ของโครงการให้แล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2569

มีแผนระยะเวลาในการดำเนินการโครงการดังนี้ การออกแบบรายละเอียดโครงการ ปี พ.ศ.2564 การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2565 การดำเนินการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2566 (กลางปี)-พ.ศ.2568 (กลางปี) ปีที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการโครงการ ปี พ.ศ.2569 (กลางปี) ปีที่คาดการณ์ปริมาณการเดินทางและการขนส่ง ปี พ.ศ.2579 ปี พ.ศ.2589 และปี พ.ศ.2599 (ทุกๆ 10 ปีหลังปีเปิด)

ทั้งนี้ โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต บริษัททีพีไอพีพีและบริษัท ไออาร์พีซี ได้ร่วมกันสร้างและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีท่าเรือเพื่อการพาณิชย์และการท่องเที่ยว พร้อมระบบคมนาคมขนส่งแบบครบวงจร การสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือเขตพื้นที่เศรษฐกิจและเขตการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางและการขนส่งสินค้า ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยท่าเรือคอนเทนเนอร์สินค้าทั่วไป (BULK & CONTAINER TERMINAT ) รับเรือสินค้าได้สูงสุด 150,000 ตัน นอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นำเข้าและส่งออก สินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ในอนาคตอีกด้วย

“คาดว่าจะรองรับตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกประมาณ 1 ล้านตู้ต่อปี จากเดิมที่ส่งผ่านด่านสะเดาไปยังท่าเรือปีนังประเทศมาเลเซียปีละ 500,000 ตู้ และส่งออกเพิ่มอีก 500,000 ตู้ เพิ่มดุลการค้าปีละ 1 ล้านล้านบาท นอกจากนั้น ยังมีอู่ซ่อมบำรุงและต่อเรือ เพื่อให้การบริหารท่าเรือมีความต่อเนื่องบริการได้อย่างครบวงจร จึงจัดสร้างอู่ซ่อมบำรุงและต่อเรือเพื่อรองรับบริการ”

นิคมอุตสาหกรรมจะนะจะมีการผลิตสินค้าจากทรัพยากรในท้องถิ่น มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งนำเข้าและส่งออกทางท่าเรือเพื่อการขนส่งและการท่องเที่ยว ส่วนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในเบื้องต้นของภาพรวมจะมีการลงทุนบนพื้นที่ 16,000 ไร่ มีกิจกรรม 6 ประเภท ได้แก่ 1.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา 2.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 3.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือ 5.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า และ 6.พื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย ( Smart City )

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]