บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายเดียวเหมาหมดรอบเขาเจียก "ถนน-เสาไฟประติมากรรม" วงเงินรวมกว่า 33 ล้านบาท

 ** ร่วมสนับสนุนเราได้ที่ ** --> https://ko-fi.com/allaboutnews


ท้องถิ่น: เปิดโครงการ "เสาไฟฟ้าประติมากรรมมโนราห์" รอบเขาเจียก จ.พัทลุง ทต.เขาเจียกแบ่งเป็น 2 ช่วง 180 ต้น ระยะทาง 3,600 เมตร วงเงินสัญญารวม 19,490,000 บาท ยกเหตุเขาเจียกเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีถนนรอบเพื่อการสัญจรของประชาชน-นักท่องเที่ยวแต่ยังขาดไฟส่องสว่าง พบผู้ชนะการเสนอราคามีรายเดียว งานที่ผ่านมาคือทำ-ซ่อมถนน เคยได้รับงานถนนรอบเขาเจียกมาก่อน 2 โครงการ รวมวงเงินทั้งหมด 33,125,000 บาท


24 ก.ย. - จากกรณีที่เพจ "ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย" โพสต์เกี่ยวกับเสาไฟประติมากรรม เทศบาลตำบล (ทต.) เขาเจียก จ.พัทลุง All about News ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก โดยติดตั้งเสาประติมากรรม แบบบิดเกลียวมโนราห์ สูง 6 เมตร ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบ่งเป็น 2 ช่วงๆ ละ 90 ต้น รวม 180 ต้น งบประมาณช่วงละ 9,750,000 บาท รวม 19,500,000 บาท เฉลี่ยต้นละ 108,333.333 บาท


โครงการดังกล่าวได้วางแผนกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบฯ 2564 ระบุไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2564 วันที่ 7 ต.ค. 2563 ลงนามโดยนายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ใช้เงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมการปกครอง ประกาศโครงการเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 ทำสัญญาวันที่ 28 ม.ค. 2564 วงเงินสัญญาช่วงละ 9,745,000 บาท รวม


ทต.เขาเจียกระบุความเป็นมาของโครงการนี้ไว้ว่า พื้นที่ภูเขาเจียกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีการสร้างถนนรอบภูเขาเจียกหมู่ที่ 5, 6, 8 และ 9 เพื่อการสัญจรไปมาของราษฎรใน ต.เขาเจียก ในการเดินทางไปทำสวน กรีดยาง ทำนา ออกกำลังกาย และรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้พระในถ้ำภูเขาเจียกและมาเยี่ยมชมภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก แต่เนื่องจากภูเขาเจียกไม่มีเสาไฟให้แสงสว่าง ทำให้การสัญจรไปมาและการเยี่ยมชมภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียกไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินกับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก โดยติดตั้งเสาประติมากรรมสำหรับรายละเอียดการติดตั้งเสาไฟฟ้า โครงการทั้ง 2 ช่วงมีระยะทางช่วงละ 1,800 เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าช่วงละ 90 ต้น ใช้เสาเหล็กบิดเกลียวชุปกัลวาไนซ์ ต้นเสาใช้เหล็กทั้งท่อน สูง 6 เมตร ตัวประติมากรรมมโนราห์ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ โคมไฟใช้ Chip LED ค่ากำลังไฟไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างและมีผลงานก่อสร้างประเดียวกันที่ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5 แสนบาทถ้วน ต้องเป็นโรงงานผลิตและประกอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพภายในประเทศไทย ขอบข่ายการผลิตโคมไฟฟ้า LED หากไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และต้องนำเสาไฟบิดเกลียวตามแบบที่ใช้ในโครงการนี้มาเสนอไม่น้อยกว่า 1 ต้น ภายใน 4 วันนับจากวันเสนอราคา


** ร่วมสนับสนุนเราได้ที่ ** --> https://ko-fi.com/allaboutnews


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นี้ มีผู้สนใจเข้าซื้อซองจำนวนมาก โดยในช่วงที่ 1 มีผู้ซื้อซองทั้งสิ้น 54 ราย และช่วงที่ 2 มี 65 ราย แต่โครงการทั้ง 2 ช่วงมีผู้ยื่นซองแต่ละช่วงเพียง 7 ราย ดังนี้ 1.หจก.ทุ่งยาวการค้า 2.หจก.บี.เอส.บี.กรุ๊ป 3.บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 4.หจก.พัทลุงคอนกรีต 5.บริษัท ว.วัฒนกิจการโยธา จำกัด 6.หจก.อธิษฐ์ 2009 และ 7.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด โดยผู้ที่ชนะการเสนอราคาทั้ง 2 ช่วงคือ หจก.ทุ่งยาวการค้า ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างใน จ.พัทลุง งานที่ผ่านมาส่วนใหญ่คือรับทำและซ่อมถนนหจก.ทุ่งยาวการค้ายังเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก หมู่ที่ 5,6,8 โดยซ่อมสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสายรอบภูเขาเจียกและสายเชื่อมต่อ(ช่วงที่1) ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 6ม. ระยะทางรวม 1,800 ม. วงเงิน 9,950,000 บาท เมื่อปี 2563 และโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบภูเขาเจียก (ช่วงที่2) หมู่ที่ 5,6,8 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วงเงิน 3,685,000 บาท เท่ากับว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียกที่มีทั้งการปรับปรุงถนนและติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรวม 4 โครงการ วงเงินสัญญารวม 33,125,000 บาทนั้น มีเอกชนรายเดียวที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก ช่วงที่ 1-2  โดยมีนายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมต้อนรับ** ร่วมสนับสนุนเราได้ที่ ** --> https://ko-fi.com/allaboutnews

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]