ศอ.บต.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโต๊ะครู สถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้


ชายแดนใต้ - ศอ.บต.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโต๊ะครู สถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้าน 'อารีย์ วงศ์อารยะ' หวังให้ 'โต๊ะครู' เป็นผู้นำความคิด พัฒนา และสร้างความเจริญรุ่งเรืองพื้นที่ชายแดนใต้

29 สิงหาคม 2566 - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปอเนาะสานใจฯ สู่การพัฒนา) ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ อ.ละงู จ.สตูล โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และรองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนจังหวัด นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมเยาวชนสานใจไทยฯ และโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู จากสถาบันปอเนาะในพื้นที่ 5 จังหวัดเข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวรายงานว่า ศอ.บต.จัดกิจกรรมปอเนาะฯ สานใจสู่การพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมกับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสานใจไทยฯ ซึ่งในวันนี้ได้ยกฐานะเป็นสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นจากการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศอ.บต. กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมเยาวชนสานไทย สู่ใจใต้ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะ ผู้มีบทบาทสำคัญของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ถือเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การจัดกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยฯ และศอ.บต. คำนึงอย่างยิ่งถึงความสำคัญในการเป็นคนร่วมพัฒนาพื้นที่ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนา เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ข้าราชการไม่สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้เท่ากับโต๊ะครู และสถาบันปอเนาะ ซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนเคารพและศรัทธา จึงต้องการยกฐานะโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครูให้สูงขึ้น มีบทบาทในการพัฒนาทั้งเยาวชนในสถาบันปอเนาะ และพัฒนาประชาชนในละแวก”

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยฯ กล่าวอีกว่า การดำเนินงานหลายเรื่องที่ส่วนราชการทำไม่สำเร็จ ไม่เข้าถึงประชาชน อาทิ การรณรงค์ สร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนที่จำเป็น เป็นต้น ปรากฏว่า เมื่อข้าราชการพูดประชาชนต่อต้าน แต่หากโต๊ะครูพูด ประชาชนจะเชื่อฟัง ทั้งนี้สถาบันปอเนาะจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ ขอให้ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

ในส่วนของ มามา (ผู้ช่วยโต๊ะครูผู้หญิง) ขอความร่วมมือในการเป็นผู้นำสตรีในพื้นที่ เป็นผู้นำด้านการศึกษา อาชีพ และแนวความคิด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ทุกท่าน ให้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง เพื่อเยาวชนที่เป็นบุตรหลานของเราทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]