"ปูทะเล" อีกหนึ่งอาชีพเสริมที่ ศอ.บต.หนุนให้ประชาชนนอกเหนือจากการทำประมง


ศอ.บต. ส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล ผสมผสานวิถีชีวิตท้องถิ่น  สร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวชุมชนอย่างยั่งยืน


ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงปูดำ ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ ศอ.บต.ได้ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเล เพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพของประชาชนชายฝั่งทะเล นอกเหนือจากอาชีพประมง หวังให้มีรายได้ หลายช่องทางพล.ร.ต.สมเกียรติกล่าวว่า ศอ.บต. มีนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างแท้จริง พื้นที่ชายฝั่งทะเลก็ต้องพัฒนาส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตกับคนในชุมชน ชายฝั่งทะเลมีจุดแข็งคือประชาชนมีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งอยู่แล้ว บางคนเคยเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงปู อีกหนึ่งจุดแข็งคือ เรามีสถาบันทางวิชาการ มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ามาช่วยเติมเต็ม มีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนทั้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานของกระทรวงเกษตร กรมประมง ตอนนี้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาคิดต่อยอดในการแปรรูป ให้เก็บได้นาน ทั้งปูเค็ม ปูดอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าความยั่งยืนในระดับฐานรากเริ่มก่อตัวขึ้นทีละจุด นางตูแวสนะห์ ตูแวกาลิเปาะ รองประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงปูดำ ต.บางตาวา กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงปูดำ คือเริ่มเลี้ยงภายในครอบครัวก่อนแล้วค่อยมาก่อตั้งเป็นกลุ่ม โดยซื้อลูกปูจากชาวบ้านมาปล่อยในบ่อ ต่อมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มาเข้ามาเยี่ยมชมบ่อและให้คำปรึกษาในด้านวิชาการ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปูให้นำมาเพาะ มาอนุบาลที่นี่ ผลปรากฏว่า อัตรารอดลูกปูมีมากถึง 80% ดีกว่าตำบลอื่นๆ ที่เคยวิจัยมา ต่อมา ศอ.บต.ได้มอบพันธุ์ปูเพิ่มมาอีก 22,000 ตัว ปัจจุบันเลี้ยงปูมา 111 วันแล้ว และได้จำหน่ายปูมาแล้ว 10,000 ตัว เป็นเงิน 125,000 บาท ตอนนี้มีปูในบ่อประมาณ 10,000 ตัวที่ยังไม่ได้จำหน่าย โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับปูไปขายในเมือง รวมทั้งมีจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย


อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเล เพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพของประชาชนชายฝั่งทะเล นอกเหนือจากอาชีพประมง หวังให้มีรายได้หลายช่องทางและสร้างความภาคภูมิใจการประกอบอาชีพ ผสมผสานกับวิถีชีวิตท้องถิ่น เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนำไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนต่อไป


สำหรับ ต.บางตาวา มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล แต่ปรากฏว่ามีน้ำจืดตลอดทั้งปี จึงได้ชื่อว่าบางตาวา ซึ่งแปลว่า น้ำจืด เป็นตำบลเล็กๆ ที่มี 2 หมู่บ้าน ประชากร 3,861 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงเป็นอาชีพหลักและรับจ้างเป็นอาชีพรองไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]