ศอ.บต.ประชุมวิพากษ์กรอบแนวทางขับเคลื่อนงานตามกฎหมายชายแดนใต้

 


ชายแดนภาคใต้: ศอ.บต.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม วิพากษ์กรอบแนวทางการขับเคลื่อนตามมาตรา 9 (8) (9) แห่ง พ.ร.บ.การบริหารราชการ จชต. ด้านรองเลขาฯ ย้ำหน่วยงานภายในร่วมบูรณาการคัดเลือกให้เกิดความชอบธรรม


22 ธ.ค. - รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมวิพากษ์กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามมาตรา 9 (8) (9) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ผ่าน Video Conference เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีนายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผอ.สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ผู้แทนสำนัก/กอง ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต.


สำหรับในการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอการกำหนดแผนขับเคลื่อนงานด้านการทบทวนมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการกำหนดลักษณะอันพึงประสงค์เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต.ตาม พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ตามมาตรา 9 (8) ในการเสนอแนะมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี และมาตรา 9 (9) ในการเสนอแนะหรือแนะนำต่อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะสั่งให้ไปปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนข้อ 9 ของคณะรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย อาทิ การทบทวนสวัสดิการและมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นอกจากนี้ในส่วนของสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.ได้ยกร่างกรอบแนวทางในการคัดสรรกลั่นกรอง กำกับดูแล และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรอบแนวทางทบทวนสวัสดิการ มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ บนฐานของการดำเนินงานทางวิชาการ เพื่อพิจารณากรอบแนวทางและกลไกการดำเนินงานดังกล่าวในเชิงนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังได้สรุปทบทวนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้มีแผนการดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ.2565–พ.ศ.2566) การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือจากโควตาปกติ การจัดทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน การประกันชีวิต การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ แผนการดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ.2567–2568) กองทุนสวัสดิการ (หรือการช่วยเหลือในลักษณะอื่น) การให้โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่ง การบรรจุทายาทเข้าทำงาน แผนการดำเนินการระยะยาว (พ.ศ.2569–พ.ศ.2570) การนับระยะเวลาราชการทวีคูณให้นำไปคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ และค่าตอบแทนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 ด้วย


รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ กล่าวเน้นย้ำให้ทุกสำนัก/กอง ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และคัดเลือกบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความชอบธรรม ไม่ลำเอียง และพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสมให้ตรงตามคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]