กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเข็มที่ระลึก-ประกาศนียบัตรแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ชายแดนใต้: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

21 กันยายน 2565 - เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 จำนวน 44 ราย และปี 2564 จำนวน 44 ราย โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ข้าราชการ บุคลากร ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

สำหรับผู้ที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 82 ราย คัดเลือกจากจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มข้าราชการ ระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่า 2.กลุ่มข้าราชการ ระดับผู้ปฏิบัติ 3.กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ 5.กลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น6.กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน 7.กลุ่มผู้นำศาสนา หรือผู้ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา 8.กลุ่มผู้ประกอบการ 9.กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สื่อมวลชน หรือประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ และ 10.กลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งปฏิบัติราชการประจำ ศอ.บต. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้มอบเข็มรางวัลพระราชทาน และพระราชทานเกียรติบัตแก่นักเรียน ในโครงการสนองแนวพระราชดำริ “ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 10 รายอีกด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชดำริชื่นชมข้าราชการและนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร และเข็มรางวัลพระราชทานว่า เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ทำนุบำรุงสังคมส่วนรวม ส่งผลให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ตามบทบาทและภารกิจ

คำว่า มีผลงานดีเด่น หมายถึงความตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อช่วยขจัดทุกข์ สร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้แก่ส่วนรวม ไม่ใช่ปฏิบัติงานเพื่อความดีเด่นของตนเองในเชิงแข่งขัน นอกจากนี้ สำหรับพลังเยาวชนคลื่นลูกใหม่ หลายคนมีศักยภาพในการถักทออนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความเจริญ ผู้ใหญ่จึงควรส่งเสริมให้เยาวชนใช้พลังความสามารถในทางสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สุขของพื้นที่


ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ศอ.บต.ดำเนินงาน และความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ ในโครงการเก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าคู่แรก โครงการสิริเวชยาน นวัตกรรมบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ โครงการอาหารกลางวัน “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”

เลขาธิการ ศอ.บต.ยังได้ถวายรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชดำริ อาทิ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กในพื้นที่ ขณะนี้ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปีละประมาณ 500 ล้านบาท ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด–6 ขวบ จำนวน 46,000 ราย การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ณ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โดยขณะนี้สำนักชลประทานที่ 17 ในการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคาร ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส เพื่อให้ราษฎรชุมชนบ้านบูเก๊ะซายี ต.แม่หวาด จำนวน 20 ครัวเรือน ได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และด้านการเกษตรนอกจากนี้ ยังได้วางระบบท่อส่งน้ำจากฝายบ้านกือแด เพื่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำด้านหลังโรงเรียนตำรวจตระเวนบ้านปาโจแมเราะ เพื่อการอุปโภค–บริโภค แก่นักเรียน ครู และราษฎร หมู่ที่ 8 บ้านปาโจแมเราะ ต.แม่หวาด จำนวน 20 ครัวเรือน ได้ใช้อย่างเพียงพออีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]