แต่งตั้ง 26 ผู้ว่าฯ 11 ผู้ตรวจราชการ "พาตีเมาะ สะดียามู" ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ หญิงมุสลิมคนแรก


ภายในประเทศ: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งผู้ว่าฯ 26 จังหวัด ผู้ตรวจราชการ 11 ตำแหน่ง สลับตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงราย-กระบี่ รองผู้ว่าฯ นราธิวาสได้ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ หญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย

15 พฤศจิกายน 2565 - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและโยกย้ายข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย รวม 37 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด 26 จังหวัด ผู้ตรวจราชการ 11 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง และผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 37 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกระบี่

2.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

3.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

4.นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

5.นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก6.นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม

7.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ

8.นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

9.นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรี

10.นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี


11.นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

12.นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี

13.นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

14.นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

15.นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


16.นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

17.นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

18.นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

19.นายสํารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

20.นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ21.นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

22.นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

23.นายราชันย์ ชั้นหิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

24.นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น ผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู

25.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

26.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี27.นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

28.นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29.นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการสุพรรณบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

30.นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง31.นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

32.นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

33.นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

34.นายสุภกิณห์ แวงขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

35.นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง36.นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

37.นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]