ศอ.บต.จัดประชุมแนวทางพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ชายแดนใต้: คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ศอ.บต. ร่วมประชุมแนวทางพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เผยการพัฒนาและแก้ปัญหาพื้นที่ มีแนวโน้มดีขึ้น หลังประเทศโลกมุสลิมให้การสนับสนุน

10 สิงหาคม 2566 - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ นายประมุข ลมุน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ มีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทางด้านอาหารในพื้นที่ พิจารณาโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งว่า ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ศอ.บต. ได้ดำเนินการไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญ 2 ปัจจัย ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนปัญหาภายในเกิดจากปัญหาด้านกายภาพ เป็นเรื่องคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ และการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ซึ่งยอมรับว่าเหลื่อมล้ำ และทุกภาคส่วนกำลังดำเนินการแก้ไข

ส่วนที่ 2 เป็นปัญหาทางจิตใจ ที่มีความรู้สึกถูกลิดรอนสิทธิ์ การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ โดยทั้งสองปัญหานำไปสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และต้องการแบ่งแยก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกจากประเทศไทย ในส่วนปัจจัยภายนอกประเทศขณะนี้ เกิดจากอิทธิพลของโลกตะวันตกและโลกมุสลิม สำหรับประเทศโลกมุสลิม ภาครัฐเชื่อว่า เราเป็นญาติกัน ภายหลังเลขาธิการ OIC เดินทางเยือนพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 29-30 มิ.ย. 2565 และกลุ่มทูตประเทศมุสลิมเยือนชายแดนใต้ ในวันที่ 25-27 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา โดยทุกประเทศพร้อมยินดีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทย ซึ่งบรรยากาศที่ผ่านมาเริ่มเห็นการสนับสนุนที่ชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าประเทศโลกมุสลิมทั้งโลก หันมาให้การสนับสนุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังว่า การคลี่คลายปัญหาในพื้นที่จะง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพูดคุยถึงการช่วยเหลือประชาชนมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อยกระดับให้ความช่วยเหลือสูงสุดตามกฎหมาย เพื่อเยียวยาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการโกดังพลุดอกไม้ไฟ

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]