ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

จัดงานพืชสวนก้าวหน้ายะลา ครั้งที่ 1 ยกระดับคุณภาพทุเรียน ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชายแดนใต้ - สภาเกษตร จับมือ ศอ.บต. และภาคีเครือข่าย จัดงานพืชสวนก้าวหน้ายะลา ครั้งที่ 1 ยกระดับคุณภาพทุเรียน ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าที่ยั่งยืน

20 กุมภาพันธ์ 2567 - นางเปรมวดี สันหนู ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานพืชสวนก้าวหน้ายะลา 2567 ครั้งที่ 1 (Hortex Yala 2024) ภายใต้โครงการจัดการทุเรียนคุณภาพวิชาการเกษตรพืชทุเรียนและเทคโนโลยี และโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการจับคู่ค้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จุดรวบรวมทุเรียนวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นางเปรมวดี สันหนู ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยได้มีการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนผ่านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การดูแลรักษา การป้องกันศัตรูพืช การให้ปุ๋ย และจดให้เป็นสินค้า GI สร้างเอกลักษณ์ทุเรียนเฉพาะพื้นที่ให้เป็นทุเรียนสะเด็ดน้ำ รวมถึงยังส่งเสริมช่องทางการตลาดจนทำให้ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดยะลากลายเป็นจุดเด่นที่เป็นที่ต้องการของตลาดที่สูงขึ้นต่อไป 

นายซาวาวี ปูลา ผู้บริหารการตลาดและนโยบาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนหนามเขียว จ.ยะลา เปิดเผยว่า จากการจัดงานวันนี้จะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเปิดมุมมองการเปลี่ยนแปลงในการดูแลรักษาผลผลิตของทุเรียน นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำให้เกิดการกระตือรือร้นในการดูแลรักษามากขึ้นส่งผล ไปสู่คุณภาพและราคาของทุเรียนที่สูงขึ้นด้วย

สำหรับภายในงานมีการสัมมนาวิชาการเกษตร พืชทุเรียน การจัดบูธเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร นิทรรศการจากหน่วยงาน ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตร กิจกรรม Business Matching บูธพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ธาตุอาหาร และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ร่วมกับศอ.บต. สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยะลา เกษตรจังหวัดยะลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับห่วงโซ่มูลค่าทุเรียน และขยายกระจายพื้นที่การผลิตคุณภาพให้มากขึ้น โดยใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนยะลา และการเชื่อมโยงตลาด เพื่อเกษตรกรประชาชนที่สนใจในพื้นที่เข้าถึงรูปแบบการจัดการทุเรียนคุณภาพทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อให้เกิดการสร้างรายได้จากพื้นที่การค้าทุเรียนยะลาเพิ่มขึ้นตลอดจนความร่วมมือเกษตรกรที่เชื่อมโยงกับสวนทุเรียน วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น: