"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน เผย ตั้งบอร์ดประกันสังคม อย่างเป็นทางการแล้ว 15 กุมภาพันธ์ 2567 - กระทรวงแรงงาน ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายละ 7 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว    
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ดังนี้ 
  
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
  1. นายมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการ
  2. นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ กรรมการ
  3. นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง กรรมการ
  4. นายสมพงศ์ นครศรี กรรมการ
  5. นายสุวิทย์ ศรีเพียร กรรมการ
  6. นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ กรรมการ
  7. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ
กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
  1. รองศาสตราจารย์ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการ
  2. นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน กรรมการ
  3. นายศิววงศ์ สุขทวี กรรมการ
  4. นายชลิต รัษฐปานะ กรรมการ
  5. นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ กรรมการ
  6. นางลักษมี สุวรรณภักดี กรรมการ
  7. นายจตุรงค์ ไพรสิงห์ กรรมการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณผู้ประกันตนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ทุกท่าน และสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว สร้างการรับรู้ ตลอดการเลือกตั้งฯ ได้อย่างถูกต้อง” 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมทำงานร่วมกับผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่นี้ เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]