ม.อ.ติดอันดับสาขาเฉพาะโดดเด่นระดับโลกเพิ่มเป็น 7 สาขา


การศึกษา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดอันดับสาขาเฉพาะโดดเด่นระดับโลกเพิ่มเป็น 7 สาขา จัดโดย QS World University Rankings by Subject 2024 พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลกเพิ่มจาก 6 เป็น 7 สาขา โดยในปี 2024 มีสาขา Life Sciences & Medicine อยู่ในอันดับ 451-500 ขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับ 901-950 ของโลก จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2024 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยได้พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

1.ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)
2.ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer Reputation)
3.จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per Paper)
4.ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (H-index)
5เครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International Research Network)

ข้อมูลอ้างอิง https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/life-sciences-medicine?search=prince%20of%20songkla

โดยที่ QS Stars Ratings ประเมินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]