ศอ.บต.ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนและประชาชนในชายแดนภาคใต้


ชายแดนใต้  ศอ.บต. ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาสู่ชุมชนชายแดนภาคใต้ ใช้การเล่นกีฬาพัฒนาตนเองและสังคม โดยมอบอุปกรณ์กีฬาระดับมาตรฐาน สร้างโอกาสแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

24 เมษายน 2567 - เวลา 10.00 น. ที่อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาตามกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้แทนชุมชนเป้าหมายแผนงานพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวม 70 ชุมชน เข้ารับมอบ

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเป็นรายจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 ชุมชน จังหวัดยะลา จำนวน 16 ชุมชน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 29 ชุมชน และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 5 ชุมชน โดยอุปกรณ์ที่สนับสนุน ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ และลูกแชร์บอล

สำหรับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกศาสนาได้ใช้พื้นที่กลางในการทำกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคี ความปรองดอง ตลอดจนลดความหวาดระแวง รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจเบิกบาน ห่างไกลจากสิ่งอบายมุขและยาเสพติด และเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เล่นกีฬาร่วมกัน เนื่องจากกีฬาถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ศอ.บต. คาดหวังว่าเยาวชนและประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 70 ชุมชน จะนำอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

###


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]