กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาหรับ-มุสลิม


คุณภาพชีวิต - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หารือร่วมผู้ประกอบการ สมาคม เอกชน เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับและมุสลิม ผลิตแรงงานท่องเที่ยวรับกลุ่มประเทศอาหรับและมุสลิม เป้าหมาย 10,000 คน นำร่อง 11 จังหวัดทั่วไทย

22 เมษายน 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้หารือเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) หรือกลุ่มประเทศ GCC รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมด้วย ซึ่งมีลักษณะต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป จึงจำเป็นต้องหารือกับผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสมาคมต่างๆ เพื่อกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ขาดแคลน ผลิตแรงงานรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่ม GCC และมุสลิม เป้าหมาย 10,000 คน

จำแนกหลักสูตรออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1. Spa & Wellness 
 2. อาหารฮาลาลและงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล 
 3. ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยอังกฤษ อาหรับ และมาลายู 
 4. การบริหารจัดการ อาทิ การบริหารจัดการธุรกิจนวดสปา มาตรฐานการบริหารธุรกิจที่พักแบบวิถีใหม่
นอกจากนี้ ตัวแทนผู้ประกอบการและสมาคมยังเสนอให้เชิญหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาแรงงานร่วมกัน เพื่อให้ดำเนินการอย่างครบวงจร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งแรงงานใหม่และแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ จะนำร่องฝึกอบรมในแหล่งท่องเที่ยว 11 จังหวัด ได้แก่
 • กรุงเทพมหานคร 
 • เชียงใหม่ 
 • ขอนแก่น(หรืออุดรธานี) 
 • ชลบุรี 
 • กระบี่ 
 • พังงา 
 • ภูเก็ต 
 • สงขลา 
 • ปัตตานี 
 • ยะลา
 • นราธิวาส
"แรงงานไทยควรพัฒนาศักยภาพของตนให้มากขึ้นตลอดเวลา การเรียนรู้ การปรับตัว และการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความอยู่รอดของแรงงานและเศรษฐกิจของไทย" นางสาวบุปผากล่าว
ปัจจุบัน กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) หรือกลุ่มประเทศ GCC มีสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน ได้เปิดวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวใน GCC ซึ่งประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางการค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ การท่องเที่ยว ร้านอาหาร สปาเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล และการบริการด้านการออกแบบก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บริษัทจากไทย โดยกำลังต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังพบว่าไทยเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่พร้อมจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและการหมุนเวียนเม็ดเงินในไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆ

กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยขับเคลื่อนด้านแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีแนวทางการยกระดับทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกลุ่ม GCC จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและสมาคมต่างๆ ยกระดับทักษะแรงงานโดยด่วน

###


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]