ม.อ.ลงพื้นที่บ้านสวนกง อ.จะนะรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโครงการ SEA สงขลา-ปัตตานี


9 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่บ้านสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดเวทีการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยมีนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ ในฐานะประธานกรรมการร่วมในคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนา นายอุสมาน หวังสนิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม และคณะที่ปรึกษาโครงการ

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อมารับฟังความคิดเห็นของการดำเนินโครงการ SEA โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งได้มีตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องของการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง จากการรับฟังความคิดเห็นพบว่าประชาชนต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภูมิภาค ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยใช้กระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่
นอกจากนี้ รัฐบาลเองจะต้องนำผลการศึกษาโครงการ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการนำผลดังกล่าวไปสู่การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ต่อไปได้ในอนาคต และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เองต้องยอมรับในแนวทางการพัฒนาดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการดังกล่าวได้กำหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผนแม่บทของจังหวัดสงขลาและปัตตานี จำนวนไม่น้อยกว่า 40 เวที โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 20 เวที ทั้งในจังหวัดสงขลาและปัตตานี
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้แทนของผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 35 คน เป็นกลุ่มภาคประชาชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การร่างรายงานของผู้เชี่ยวชาญการกำหนดวิสัยทัศน์ รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการดำเนินงานคลอบคลุมพื้นที่และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่

ทั้งนี้ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ฯ Facebook: @SEASongkhlaPattani หรือประสาน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]