ทีพีไอพีพีเดินหน้า "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ จะนะ" เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น


เศรษฐกิจ: ทีพีไอพีพีเดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำผลประเมินด้านสิ่งแวดล้อม จัด 4 กลุ่มๆ ละ 50 คน นอกเหนือจากนั้นให้เข้าแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันโควิด-19


25 พ.ย. - ตามที่ ครม,มีมติเห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 นั้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน) จึงมีแผนในการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ จ.สงขลา โดยภายในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมดังกล่าว บริษัทมีแผนในการพัฒนาโครงการจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และท่าเทียบเรือน้ำลึก ทีพีไอ สงขลา  2.โครงการท่าเทียบเรือก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันสำเร็จรูป ทีพีไอ สงขลา 3.โครงการโรงไฟฟ้า ทีพีไอ สงขลา  และ 4.สวนอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา ในระยะที่ 1 


แต่เนื่องจากโครงการสวนอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา ระยะที่ 1 และโครงการโรงไฟฟ้า ทีพีไอ สงขลา เข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลประเมินสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 สำหรับโครงการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และท่าเทียบเรือน้ำลึก ทีพีไอ สงขลา และโครงการท่าเทียบเรือก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำมันสำเร็จรูป ทีพีไอ  เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561


ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามประกาศสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส) ดังนั้นบริษัทจึงได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงานดังกล่าว

น.ส.นวรัตน์ เกี้ยวมาส ผช.ผอ.สายการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ จึงต้องมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีมาตรฐาน ป้องกันโรคติดต่อที่เคร่งครัด โดยได้กำหนดรูปแบบการประชุมของโครงการฯ ในรูปแบบประชุมกลุ่มละไม่เกิน 50 คน ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ และเป็นไปตามคำสั่งของจังหวัดสงขลา


รายละเอียดของการประชุมดังนี้ เวทีที่ 1 วันที่ 13-14 ธ.ค. 2564  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด และประชาชนในพื้นที่ เวทีที่ 2 วันที่ 15-16 ธ.ค. 2564  ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ เวที 3 วันที่ 20-21 ธ.ค. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ เวทีที่ 4 วันที่ 22-23 ธ.ค. 2564 ณ เทศบาลตำบลนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ส่งจดหมายให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว


ทั้งนี้ หลังจากที่คนในพื้นที่ได้รับเอกสารเพื่อให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนหนึ่งไม่พอใจ เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่ก็มีบางส่วนที่เห็นด้วยต่างแสดงความยินดี เพราะต้องการให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องการเห็นการจ้างงาน ต้องการมีงานทำ และต้องการให้บุตร หลาน ที่จบการศึกษา ได้มีงานทำในพื้นที่ใกล้บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]