มทร.ศรีวิชัยประชุมขับเคลื่อน “องค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ”

 .ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุม และร่วมต้อนรับ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ร่วมประชุม องค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุม

 

การประชุมครั้งนี้ก็เพื่อติดตามและรับฟังการรายงานสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของ .สงขลา และภาคใต้ การสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ .สงขลา รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองสงขลา ด้านอาหาร ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนา .สงขลา รวมถึงรับทราบปัญหา และอุปสรรคด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]