ศอ.บต.จัดปฐมนิเทศข้าราชการ-พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนใต้

 ชายแดนภาคใต้: ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ ฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จชต. รุ่นที่ 1/2565 ด้านเลขาฯ ย้ำ ให้เก็บเกี่ยวความรู้ นำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 


25 ม.ค. 2565 - ที่โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2565 โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะ พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ตลอดจนข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จำนวน 100 คน เข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกำหนดจัดขึ้นจำนวนทั้งหมด 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 400 คน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน หรือช่วยราชการ ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่โดยไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ให้เกิดขึ้น


ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ได้กล่าวในขณะพบปะผู้เข้าร่วมว่า การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งนั้น ส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนคือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ซึ่งล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกหน้าที่ ทุกตำแหน่ง เมื่อได้รับการบรรจุใหม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับฐานองค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ตามศักยภาพและบริบทของพื้นที่ ให้เข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเชื่อมโยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ทั้งด้านกายภาพและความรู้สึก เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มาดำเนินการแก้ไข ดังนั้นขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และพัฒนาความรู้ และใช้เวลาตรงนี้อย่างมีคุณค่า ตลอดจนสร้างเครือข่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อในภายภาคหน้าจะร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป


สำหรับบรรยากาศตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมกิจกรรมฯนั้น ผู้เข้าร่วมจะได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ มิติของประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการสร้างการตระหนักรู้เรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รวมกลุ่ม เพื่อออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม Project ldea และนำเสนอแนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของพหุวัฒนธรรม


อย่างไรก็ตามในรุ่นที่ 2 จะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]