เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีมอบปริญญาเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และประธานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี .ปัตตานี ร่วมพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ แด่ ดร.มุฮัมหมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก  ห้องประชุม Grand Mirage โรงแรมอัลมีรอส รามคำแห กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธี และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก โดยภายในพิธีมีการอ่านอัลกุรอานก่อนพิธีสวมครุยและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

 

สำหรับ ดร.มุฮัมหมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายที่โดดเด่นในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและองคมนตรี อีกทั้ง ยังมีผลงานที่โดดเด่นในเรื่องของกฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ กฎหมายมหาชนเปรียบเทียบ และยังได้เสนอผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายในเวทีระดับโลก ซึ่งมีผลต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดย ดร.มุฮัมหมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นผู้มีบทบาทสคัญระดับโลกเกี่ยวกับอิสลามสายกลาง มุ่งมั่นที่จะนำความตระหนักรู้ไปยังทั่วโลกสู่สัจธรรมที่แท้จริง

0 ความคิดเห็น