พล.อ.ประยุทธ์แนะใช้ศักยภาพที่มีสร้าง "แบรนด์พัทลุง" ดึงดูดนักท่องเที่ยว

 


ภายในประเทศ: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ-ผู้บริหารท้องถิ่น จ.พัทลุง ย้ำทุกฝ่ายใช้กลไกทุกระดับร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้นำซอฟท์พาวเวอร์สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ใช้ศักยภาพที่มีอยู่สร้าง "แบรนด์พัทลุง" ดึงดูดนักท่องเที่ยว

25 เมษายน 2565 - เวลา 15.45 น. ที่ จ.พัทลุง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น กำนันในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงศักยภาพและทรัพยากรที่จังหวัดพัทลุงและกลุ่มจังหวัดภาคใต้มีอยู่อย่างหลากหลาย ตลอดจนเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ขอให้นำมาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า เพื่อยกระดับห่วงโซ่รายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นให้ได้ ทั้งด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การท่องเที่ยว ฯลฯพล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่า ในปีหน้าที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่เด็กเกิดน้อยลง และต้องเตรียมความพร้อมด้านแรงงานระดับต่างๆ ของประเทศให้เพียงพอ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ที่จะต้องเตรียมพร้อมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี และใช้ศักยภาพซอฟท์พาวเวอร์ ทั้งด้านอัตลักษณ์ ดนตรี วัฒนธรรม อาหาร กีฬา (มวยไทย) รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่ ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น สร้างสมดุลเกิดขึ้นให้ได้ ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

"สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ต่างประเทศล้วนชื่นชมประเทศไทยและให้ความสนใจที่จะมาลงทุน และมาอยู่ในประเทศไทย เพราะไทยถือเป็นศูนย์กลางหลักของภูมิภาคอาเซียน เป็นประเทศที่น่าลงทุนและมาอยู่อาศัย ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ" นายกรัฐมนตรีกล่าว


พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวว่า ศบค.ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 จึงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น จึงต้องเตรียมมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพ โดยขอให้ประเมินความพร้อมและประสานการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลทางด้านสุขภาพอนามัยและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ศักยภาพของจังหวัดพัทลุงมีต้นทุนอยู่แล้ว ทั้งเรื่องของศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างมโนราห์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม จึงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นนำเรื่องดังกล่าวไปส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อรักษาอัตลักษณ์เหล่านี้ไว้ เป็น “แบรนด์ พัทลุง” ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ใช้กลไกทุกระดับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งกลไกระดับอำนวยการ ระดับอำเภอ และท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงาน บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน พร้อมกล่าวชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ทีมปฏิบัติการในการลงพื้นที่ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้นโยบายนี้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญให้ประชาชน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และได้รับผลกระทบ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้คนไทยเกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในสังคม ทั้งในส่วนของ อสม. อาสามัครต่าง ๆ ที่ร่วมกันดูแลผู้เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี สอดคล้องกับลักษณะนิสัยปกติของคนไทยที่มีมาช้านานในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตาโอมอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ แม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย และทำให้หลายธุรกิจหยุดชะงัก แต่ก็ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีปรับตัวให้อยู่รอด และเตรียมก้าวเดินหรือก้าวกระโดดต่อไป ขอให้ร่วมมือกันเพื่อความสุข และรอยยิ้มของประชาชนชาวพัทลุง


 

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]