ศอ.บต.แจงแผนดับไฟใต้ กมธ.ทหารและความมั่นคง วุฒิสภาชายแดนภาคใต้: รองเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง


26 เมษายน 2565 - นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เพื่อสรุปผลการแถลงผลสัมฤทธิ์ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนงานด้านความมั่นคงทั้งระดับส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการประชุมฯ 


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ศอ.บต. ได้ดำเนินการชี้แจงตามแนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้ง ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมรายละเอียดการแถลงผลสัมฤทธิ์ให้ห้วงปี 2561-2565 อาทิ การกำหนดแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการสำคัญที่จะดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม และปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการ รวมถึงกสนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]