"รมช.มหาดไทย" เดินหน้าเร่งแก้ปัญหาที่ทำกินช่วยสมัชชาคนจน

 


ภายในประเทศ: "นิพนธ์" ประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ปัญหาให้สมัชชาคนจนทั้ง 9 กรณี ใน 7 จังหวัด


26 เมษายน 2565 - เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application: Zoom Meeting สู่คณะอนุกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจากนอกสถานที่ เพื่อลดการรวมตัวกันจำนวนมากตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


นายนิพนธ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน จำนวน 9 พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม นครสวรรค์ บึงกาฬ ลพบุรี และจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 1.กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์โคกหนองกุง ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ดอนหลักดํา ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3.กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์โคกภูกระแต-บ้านไผ่ล้อม ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 4.กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ดงคัดเค้า ตําบลอุ้มเหม้า อําเภอธาตุพนม และ ตําบลพุ่มแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม


5.กรณีปัญหาการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อําเภอปากน้ำโพ อําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479 ทับที่ดิน ทํากินของราษฎร 6.กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์กุดทิง ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 7.กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์บะหนองหล่ม ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 8.กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ แปลงหนองริ้นร้าน แปลงโคกหนองโพธิ์ แปลงหนองปลิง แปลงโนนก้อม ตําบลหนองยายโต๊ะ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ 9.กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์โคกหนองเหล็ก ตําบลแคน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ที่ประชุมได้รับทราบข้อสังเกตการณ์จากกลุ่มสมัชชาคนจนและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีร่วมกับกลุ่มสมัชชาคนจน รวมถึงรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว สำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นคาดว่า จะมีความคืบหน้าที่สุด โดยเมื่อหลังจากผ่านการประชุม กบร.ของจังหวัดแล้วจะดำเนินการได้จำนวน 121 แปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]