"ศอ.บต." เสริมความรู้ส่วนราชการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ

ชายแดนใต้: ศอ.บต.ส่งเสริมความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

20 มิถุนายน 2565 - ที่โรงแรมตันหยัง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางอาดีลา บูเดียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม

สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือบุคคลไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และจริงจัง กอปรกับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านพหุวัฒนธรรมและคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศอ.บต.จึงได้กำหนดจัดอบรมส่งเสริมความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมครั้งละ 52 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานทะเบียนทั่วไป งานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ และสถานะบุคคลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว

เนื่องจากที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการปกครอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือบุคคลไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดมา โดยอาศัยรายงานผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ DNA ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ซึ่งในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้จัดกิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสารพันธุกรรมให้แก่ผู้ร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและบุคคลอ้างอิงเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมตรวจสารพันธุกรรม รวมทั้งหมดจำนวน 510 คน แบ่งเป็นผู้ร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 275 คน และบุคคลอ้างอิงจำนวน 235 คน

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนราษฎรและออกบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศอ.บต. จึงได้จัดอบรม ส่งเสริมความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]