ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

ร้องให้ย้ายโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย


สิ่งแวดล้อม: รักษาการโต๊ะอิหม่ามมัสยิดปากีสถานเมืองปัตตานีพร้อมคณะกรรมการยื่นหนังสือต่อนายกเทศบาลเมืองปัตตานีให้ย้ายสถานีบำบัดน้ำเสียในพื้นที่สวนสาธารณะข้างมัสยิดไปที่อื่น เหตุเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบ ไม่ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์

21 มิถุนายน 2565 - นายอุสมาน เบ็ญมะหะหมัดสาเด็ด รักษาการโต๊ะอิหม่ามมัสยิดปากีสถานเมืองปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายนิอันวา สุไลมาน นายกเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อขอให้ทบทวนและระงับการก่อสร้างสถานีบำบัดระบบน้ำเสีย ด้านข้างมัสยิดปากีสถาน ใจกลางเมืองปัตตานี ซึ่งเดิมบริเวณดังกล่าวนี้เป็นสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น เป็นแหล่งพักผ่อนและสันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนชาวเมืองปัตตานีตลอดมา

โครงการนี้ โยธาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้เสนอขออนุมัติการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีคณะผู้บริหารงานของเทศบาลเมืองปัตตานีชุดที่ผ่านมาได้จัดสรรพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่น ที่ตั้งอยู่ด้านข้างมัสยิดปากีสถานปัตตานี และย่านประชาชนอาศัยอยู่มากให้ โดยที่ยังไม่ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูณกำหนดไว้ เนื่องจากเป็นโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน อัตลักษณ์พื้นถิ่นชุมชนเมือง ทัศนียภาพริมแม่น้ำ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็ก ฯลฯ ดังนั้นโครงนี้จึงเข้าข่ายเป็นโครงการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น กอปรกับมัสยิดปากีสถานปัตตานีเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวเมืองปัตตานีนับกว่าร้อยปี ถือเป็นศาสนสถานสำคัญ

ดังนั้น การยื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อทบทวนและระงับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยขอให้ย้ายไปสร้างในที่แห่งอื่นที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อศาสนสถานสำคัญ พื้นที่สันทนาการและย่านประชาชนที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองปัตตานีแห่งนี้ จากนี้ จะเตรียมยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อีกทางหนึ่งด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: