ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จ.ยะลาพร้อมเดินหน้าเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเปราะบางมีงานทำ

ชายแดนใต้: ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลาผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วกว่า 229 คน พร้อมเดินหน้าโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้

28 มิถุนายน 2565
- ที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายวิสันต์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายประเวศ หมีดเส็น กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ จ.ยะลา ในด้านการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในพื้นที่

สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลาได้ดำเนินการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2564 รวมทั้งหมด 7 รุ่น มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพทั้งสิ้น 468 คน ประกอบด้วยสาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร สาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย จากการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าวทำให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม 229 คนมีงานทำ นำความรู้และประสบการณ์การไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดีเยี่ยม ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดีในส่วนของการดำเนินงาน รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศอ.บต.ได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลาจัดทำหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่กลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึก 36 คน ดำเนินการฝึกอาชีพ หลักสูตร ระยะเวลา 3 เดือน คือ ฝึกในศูนย์ฝึกอาชีพ 2 เดือนและฝึกงานในสถานประกอบการ 1 เดือน ขณะนี้ ได้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว

และรุ่นที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน คือฝึกในศูนย์ฝึกอาชีพ 4 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการ 2 เดือน ซึ่งเตรียมจะส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565 นี้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]