ซีพี ออลล์ จับมือ ศอ.บต.ขยายเวลามอบทุนชายแดนใต้ต่อไปอีกถึงปี 2570

ชายแดนใต้: ศอ.บต.และซีพี ออลล์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขยายผลความร่วมมือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. จนถึงปริญญาตรี ไปจนถึงปี 2570


5 กรกฎาคม 2565 - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ขยายผลความร่วมมือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมลงนาม โดยมีผู้แทนจากสถานศึกษาในพื้นที่ และเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และนักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ซีพี ออลล์) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ / ครอบครัวยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เข้าถึงทุนการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนงานอาชีพภายใต้ความร่วมมือของหน่วยบริการทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการระบบทวิภาคีดังนั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงได้จัดกิจกรรมการขยายผลความร่วมมือโครงการสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ แทนฉบับเดิม ซึ่งหมดวาระลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้ไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนในความดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าศึกษาความรู้และได้ฝึกอาชีพ และได้รับโอกาสทำงาน ตลอดจนมีรายได้ สามารถดำรงชีวิตในสังคมเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อสนับสนุนทุนการศึกษาดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 150 ทุน ต่อรุ่น

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 ทุน ต่อรุ่น

3. ระดับปริญญาตรีจำนวน 150 ทุน ต่อรุ่น รวม 400 ทุน ต่อปี

และระยะเวลาความร่วมมือ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2570 เพื่อขยายผลความร่วมมือในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เยาวชนเมื่อจบการศึกษาออกไปได้มีอาชีพการงานที่มั่นคงต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]