สช. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พังงา” การมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการ “สมัชชาพังงาแห่งความสุข”


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดกิจกรรม “เขียนกติกาชุมชน เขียนนโยบายประชาชน เขียนอนาคตของตัวเอง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการตนเอง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชาวพังงาผ่านกระบวนการ “สมัชชาพังงาแห่งความสุข” พร้อมทั้งเยี่ยมชมรูปธรรมความสำเร็จของ สถาบันการเงินชุมชนบ้านรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา ซึ่งเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเงิน หนี้สิน ที่ดำเนินการมาอย่างยั่งยืนเกือบ 20 ปี0 ความคิดเห็น