คณะผู้บริหาร สช.เยือน ศอ.บต.ศึกษาดูงานส่งเสริมสันติสุขชายแดนใต้


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสมชาย เกียรติ์ภราดร ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้นำคณะทีมงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 8 คน และรองผู้อำนวยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 9 คน มาศึกษาดูงานเรื่องหลักการส่งเสริมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ในการนี้ พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวต้อนรับพร้อมขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยม ศอ.บต.ในครั้งนี้ และขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันผลัดดันในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาจะไม่หยุดนิ่งถึงการช่วยเหลือประชาชนให้ใช้ชีวิตในพื้นที่อย่างมีความสุข ทุกคนคือกำลังสำคัญในการช่วยผลัดดันให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุข รวมถึงทุกคนที่มาศึกษาดูงานในวันนี้ด้วย ถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันได้ ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]