ศอ.บต.สนองพระราชดำริเดินหน้าโครงการยกระดับชีวิตประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้
ชายแดนใต้: ศอ.บต.เดินหน้าสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

25 ตุลาคม 2565 - เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ ศอ.บต. โดยมีนายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนจากจากชลประทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญประกอบด้วย การประมวลพระราชดำริ / พระราชดำรัส และผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561–2565 ประกอบด้วยด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำ และการพัฒนาเพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่ง ประกอบด้วยกิจกรรมสนองแนวพระราชดำริฯ “เก้าอี้ สุขใจ” ร้อยรักสู่ครอบครัว กิจกรรมขยายผลนวัตกรรม “เก้าอี้สุขใจ” สู่ “รองเท้าสั่งตัด”

กิจกรรมนวัตกรรมบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่สาธารณสุขเชิงรุก “สิริเวชยาน” บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรม “ธนาคารอุปกรณ์เพื่อคนพิการ” โครงการอาหารกลางวัน “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” กิจกรรมพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟโรบัสต้า ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แผนการจัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการดอกไม้เมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปัญหาหมอกควัน ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าห่วงเป็นอย่างมาก จึงให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการดูแลป่าไม้ในพื้นที่ เป็นต้น

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น ได้รับกระแสพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับสั่งกับผู้บริหาร ศอ. บต.ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หลักการทำงานที่สำคัญคือ โครงการต่างๆ ต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ ประชาชนที่สามารถ "พึ่งพาตนเองได้" ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ศอ.บต. จึงเร่งให้ความสำคัญ ได้ดำเนินการอย่างท่วงที โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลจริงจากประชาชน เพื่อสนองกระแสรับสั่งให้เกิดการเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

** สนับสนุน All about News ได้ที่ --> https://bit.ly/3iPRDGJ

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]