ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

ชง 300 ล้านบาทเดินหน้าสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎาฯ หลังเริ่มมา 6 ปียังไม่เสร็จ


ท้องถิ่น: เทศบาลนครตรังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการออกแบบปรับปรุงตกแต่งอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎาฯ หลังถูกทิ้งร้างนานหลายปี ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ชง 300 ล้านบาท เดินหน้าต่อ

15 พฤศจิกายน 2565 - ที่โรงแรมวัฒนา พาร์ค นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการออกแบบปรับปรุงตกแต่งอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หลังถูกทิ้งร้างนานหลายปี โดยมีประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม เพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาโครงการได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นและนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบต่อไป

โครงการนี้ได้ดำเนินการมา 2 ระยะ ปัจจุบันยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะเป็นเพียงการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเท่านั้น เทศบาลนครตรังจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จอีกกว่า 300 ล้านบาท แบ่งเป็นงบจากกลุ่มจังหวัดอันดามันและงบประมาณของเทศบาลเอง โดยว่าจ้างให้บริษัท ดีไว พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในโครงการ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 ระยะเวลา 360 วัน
โครงการนี้ เริ่มต้นตั้งแต่กลางปี 2558 โดยนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ในขณะนั้นเปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 40 ล้านบาท และเทศบาลนครตรัง ได้สมทบไป 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ

การก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ จะดำเนินการขึ้นที่บริเวณสนามชนโคเก่า ถนนพัทลุง ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยในพื้นที่อาคารประมาณ 11,000 ตารางเมตร จะประกอบไปด้วย พื้นที่ชั้นล่างสำหรับใช้จัดแสดงทางวัฒนธรรม และประชุมสัมมนา โถงทางเท้า ห้องน้ำ ห้องขายของที่ระลึก ห้องเก็บของ ห้องเตรียมอาหาร ห้องระบบไฟฟ้า พื้นที่รวมประมาณ 7,600 ตารางเมตร พื้นที่ชั้นที่ 2 สำหรับใช้เป็นหอศิลปะพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ห้องสมุด สำนักงานห้องเก็บของ และห้องงานระบบปรับอากาศ พื้นที่รวมประมาณ 3,400 ตารางเมตร โดยจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2559ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง เครือข่ายภาคประชาชน และ ชมรมตรังต้านโกง รวมถึงสื่อมวลชน ได้ร่วมติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ นำโดยนายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง นายยุทธนา วิมลเมือง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.ตรัง และนายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ ประธานชมรมตรังต้านโกง สืบเนื่องจากมีการตั้งข้อสอบถามในโลกสังคมออนไลน์เกี่ยวกับอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ที่ปล่อยทิ้งร้าง นานกว่า 6 ปี

การก่อสร้างล่าช้ามีปัจจัยหลายด้าน อาทิ ขนาดอาคารใหญ่ใช้งบประมาณจำนวนมาก มีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน และความต่อเนื่องของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ทั้งนี้ ด้วยงบประมาณที่ไม่ได้เป็นเงินก้อนเดียวก้อนใหญ่ ทำให้การออกแบบการก่อสร้างจะต้องคำนึงให้ครอบคลุมจำนวนเงินที่มีอยู่ แบ่งดำเนินการเป็นระยะๆ โดยดำเนินมาแล้ว 2 ระยะ ระยะแรก ดำเนินการก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างภายนอก ระยะที่ 2 ดำเนินการโครงสร้างงานผนัง-ผิวหนัง งานผิวพื้น งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบประปา-สุขาภิบาล

ทั้งนี้ ในระยะที่ 3 เทศบาลนครตรังได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จอีกกว่า 300 ล้านบาท แบ่งเป็น งบจากกลุ่มจังหวัดอันดามัน และงบประมาณของเทศบาลเอง


ไม่มีความคิดเห็น: