ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

ศอ.บต.พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษา-ศิษย์เก่าต่างประเทศ เน้นทันสมัยเข้าถึงง่าย

ชายแดนใต้: ศอ.บต.ประชุมเตรียมปรับ-พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่าต่างประเทศในพื้นที่ชายแดนใต้ เน้นทันสมัย เข้าถึงง่าย วิเคราะห์สภาพปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของนักศึกษาได้

2 พฤศจิกายน 2565 - นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับศิษย์เก่าต่างประเทศและนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ เพื่อดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาในต่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศิษย์เก่าต่างประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต.

สำหรับในปี พ.ศ. 2564–2565 ศอ.บต.ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาในต่างประเทศ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การช่วยเหลือความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาในต่างประเทศที่ประสงค์กลับมาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (กรณีเทียบโอนรายวิชา) การอำนวยความสะดวกและจัดสรรสถานที่กักกันโรคทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) การจัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการเตรียมการมีอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษาของกลุ่มเยาวชนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ศอ.บต.จะดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนและนักศึกษาที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่ายและนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มเยาวชนดังกล่าวให้มากที่สุดและให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ได้ติดตามและดูแลศิษย์เก่าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน

ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน ศอ.บต.จะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเครือข่ายของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่าต่างประเทศที่จะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์ เน้นสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ด้านผู้แทนศิษย์เก่าต่างประเทศได้มีข้อเสนอให้ภาครัฐนำโดย ศอ.บต. ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ ศอ.บต.ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และอธิบายถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ได้รับ จุดเด่น จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยนักศึกษาที่จบจากประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่แล้วมีความสามารถและมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งทักษะเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้องพึงพาภาครัฐอีกทั้ง เสนอให้ ศอ.บต.จัดประชุมสัมมนา (workshop) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม เช่น ประสงค์ให้กิจกรรมในรูปแบบใด และมีจุดเน้นเฉพาะเจาะจงในครั้งต่อไปอย่างไร โดย ศอ.บต.จะจัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อขยายผลและศึกษาแนวทางการให้ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อมีส่งเสริมการมีอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นแก่กลุ่มนักศึกษาและศิษย์เก่าต่างประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: