เลขาฯ ศอ.บต. แสดงความยินดีกับชาว อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังได้รับมอบโฉนดที่ดิน 120 แปลง

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ณ หอประชุมอำเภอแว้ง ที่ว่าการอำเภอแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่ตำบลแว้ง ตำบลแม่ดง ตำบลฆอเลาะ และตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 120 แปลง ตามเป้าหมายได้ที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาการรังวัด และทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำรวจรังวัดในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยมีความถูกต้อง แม่นยำสูงและมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน ระหว่างเอกชนกับรัฐและเอกชนกับเอกชนตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดิน โดยให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 สายสำรวจเป้าหมาย 4,080 แปลงต่อป


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]