ศอ.บต.หารือหน่วยงานเร่งช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการชายแดนใต้


ชายแดนใต้: ศอ.บต.หารือธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบกิจการ ถึงแนวทางสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จชต. พร้อมหนุนเสริมผู้ประกอบการ ให้เดินหน้าต่อไปให้ได้

11 กรกฎาคม 2566 - เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


ในการประชุมเป็นการหารือเรื่องที่สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีหนังสือด่วน เรื่องขอเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งมาว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของภาคธนาคารที่ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น 1. ให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 1.5 เปอร์เซ็น โดยคิดค่าธรรมเนียม 2 เปอร์เซ็น 2. ให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 1.5 เปอร์เซ็น โดยให้อัตราร้อยละ 80 ของวงเงินและอีกร้อยละ 20 ให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคาร และ 3. ให้มีการชำระต้นทุกเดือนชำระจนหมดภายใน 30 เดือน นอกจากนี้ยังหารือเรื่องนโยบายของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการในการดำเนินงานตามมติ ครม. ของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งมาจากการหนุนเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft Loan ด้านการลงทุน เพราะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบมาได้มายื่นเรื่องผ่านมายัง ศอ.บต. ด้วยเรื่องที่โครงการดังกล่าว มีการปรับปรุงคุณสมบัติ การปรับวงเงินกู้ ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ จึงได้มีมติของคณะรัฐมนตรีขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ว่า ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการลงทุนและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในพื้นที่มีความข้องใจในหลายเรื่อง และอยากให้ทาง ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมกับธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน ทั้งนี้ ศอ.บต. ยังคงจะพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในทุกมิติ พร้อมที่หนุนเสริม และจะช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เดินหน้าต่อไปให้ได้พลเรือตรี สมเกียรติ กล่าวอีกว่า แม้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน รัฐบาลจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ครอบคลุมผู้ประกอบการมากขึ้นและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมหารือในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการนำเสนอถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลำดับต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]