โรงเรียน ตชด. สงขลานำทะลายปาล์มปลูกเห็ดฟางใช้เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน


ชายแดนใต้ - ครู นักเรียน โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนพลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี จ.สงขลา ผุดไอเดียนำทะลายปาล์มมาปลูกเห็ดฟาง เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตชด. ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. ชื่นชมนักเรียนได้เดินตามรอยพระบาท พร้อมขยายผลการปลูกเห็ดฟางในโรงเรียน ตชด. ให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อแก้ปัญหาเด็กขาดแคลนโภชนาการต่อไป

11 กันยายน 2566 - พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดฟาง ที่ปลูกด้วยทะลายปาล์ม ซึ่งเป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงดำริขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร นอกจากนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ติดตามและรับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และติดตามผลงานของโรงเรียนและนักเรียน ด้านเกษตรอีกด้วย

จากนั้น เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนักเรียน และเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำโรงเรียนฯ ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้เปิดเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 12 เครื่อง เพื่อไว้บริการ internet ความเร็วสูงให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ โดยอาคารแห่งนี้ยังติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันที่ 20 กันยายานี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือน ศอ.บต. เพื่อติดตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน มุ่งสร้างเครือข่ายนักเรียนต้นแบบอาชีพการเกษตร พัฒนาบ้านเกิด, ครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการปลูกเห็ดฟาง เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นโครงการหลักที่พระองค์ท่านทรงมอบหมายให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ติดตาม ให้คงอยู่กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตลอดไป เพื่อมีเป้าหมายในเรื่องการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในด้านสายงานอาชีพเกษตรกรในอนาคต นอกจากนี้ยังนำไปขาย และสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อีกทาง ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

ด้าน ดาบตำรวจสมเกียรติ ทองเพ็งสว่างศรี ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี กล่าวว่า โรงเรียนได้เพาะปลูกเห็ดฟางมานานกว่า 2 ปีแล้ว และได้ทดลองปรับเปลี่ยนวัสดุในการเพาะเห็ดฟางมาใช้อย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ได้นำทะลายปาล์มน้ำมันมาใช้ปลูก โดยทดลองในแปลงเพาะจำนวน 4 แปลง มีความกว้างแปลงละประมาณ 50 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 4 เมตร ซึ่งปรากฏว่าผลผลิตที่ได้มีดอกเห็ดฟางมีความสมบูรณ์เก็บผลผลิตเฉลี่ยได้วันละ 1.4 กิโลกรัม โรงเรียนจึงได้นำเห็ดฟางไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนและวางแผนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินการในการส่งเสริมให้ความรู้การผลิตอาหารในโครงการอาหารกลางวัน ยังพบว่า ทั้งเด็ก ครู ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การขาดสารอาหารลดน้อยลง สุขภาพดีขึ้นอย่างมาก และยังมีรายได้พิเศษ ซึ่งเชื่อว่าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดังกล่าว จะตอบโจทย์ให้ประชาชนสร้างความมั่นคงในชีวิต อยู่ดี กินดี มีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต ในอนาคตต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]