ม.อ.ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาการปลูกยางพาราร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและการยางแห่งประเทศไทย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย น.ส.จุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการฯ และการยางแห่งประเทศไทย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการฯ เรื่อง การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราให้มีมาตรฐานอาชีพ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เป็นสักขีพยาน

ทั้งสามฝ่ายมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา จำนวน 7 อาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืน จัดการสวนยางพาราได้อย่างมีมาตรฐาน และยกระดับการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]