ม.อ. จับมือ สตาร์โฮม บีช หนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดันเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ครบวงจร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานกรรมการบริษัท สตาร์โฮม บีช รีสอร์ท จำกัด และนายโสภณ ชุมไกร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท สตาร์โฮม บีช รีสอร์ท จำกัด โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร ม.อ. สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อพัฒนาด้านบริการวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ La Vita Sana เขาหลัก ให้เป็น Health and wellness hub ของจังหวัดพังงา ภายใต้โครงการ PSU - La Vita Sana ณ พื้นที่ La Vita Sana เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567


ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า โครงการ PSU - La Vita Sana ในจังหวัดพังงา เป็นโมเดลที่มหาวิทยาลัยร่วมผลักดันให้เกิดขึ้น โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรจากหลายภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะการแพทย์แผนไทย ในการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมด้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ในการพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ด้วยเทคโนโลยีเภสัชกรรมสมัยใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการปฏิบัติเพื่อจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความพร้อมในส่วนงานอื่น ๆ ที่จะเข้าร่วมสนับสนุนและขยายผลกิจกรรมให้เจริญเติบโตในอนาคต


“ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือ และผลักดันให้โครงการ PSU - La Vita Sana ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดพังงา ตามปณิธานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยึดมั่น คือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”โครงการ PSU - La Vita Sana เป็นการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะการแพทย์แผนไทย คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ กับบริษัท สตาร์โฮม บีช รีสอร์ท จำกัด เพื่อพัฒนางานด้านบริการวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ La Vita Sana เขาหลัก ให้เป็นต้นแบบสู่การบริการส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดพังงา ด้วยการบริหารจัดการและดำเนินงานในพื้นที่ คือโรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรความเสี่ยงต่ำ การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้บริการในสถานคลินิกของ La Vita Sana เขาหลัก และจำหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนการบริการในพื้นที่ด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกร รวมทั้งยกระดับเครือข่ายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เกิดการผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครบวงจร มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นประโยชน์ในการรองรับบริการผู้ป่วยที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา และอันดามันต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]