ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

“ม.อ.ภูเก็ต” จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต


การศึกษา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ลงนามสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยจัดดำเนินการเรียนการสอนใน 7 โรงเรียน ภายในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ลงนามสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อมุ่งเน้นยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียนให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร ชั้น 2 เทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำในภาคใต้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ ความร่วมมือกับเทศบาลนครภูเก็ตในครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โดยจะจัดทำหลักสูตรพัฒนากิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและพัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และประกอบอาชีพได้ในอนาคต
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญของภาษาต่างประเทศในยุคปัจจุบัน จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียนในสังกัด โดยไว้วางใจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่และมีคุณภาพระดับสากล ให้เป็นผู้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้คลอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดำเนินการจัดการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2567 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568 ดำเนินการสอนในโรงเรียน 7 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนเทศบาลเมืองวัดขจรรังสรรค์
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
3. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
5. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
6. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7. โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

ไม่มีความคิดเห็น: