“ทวี สอดส่อง” เปิดค่ายสานพลังใจ ปัตตานี ผสานภาคีเครือข่ายชายแดนใต้ สร้างสังคมปลอดภัย


ที่ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยจังหวัดปัตตานี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสร้างการรับรู้ DRIP Model กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2 อันเป็นการสร้างการรับรู้ถึงบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาว 60 วัน และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ร่วมให้การต้อนรับ


สำหรับค่ายสานพลังใจ เป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาว 60 วัน โดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ตั้งเป้าหมายให้ผู้ผ่าน DRIP Model ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ เพื่อลดการกระทำความผิดซ้ำน้อยกว่าร้อยละ 6 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน และสร้างสังคมที่ปลอดภัย ทั้งนี้ การจัดโครงการจัดงานสร้างการรับรู้ “DRIP Model” กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2 เป็นการสร้างการรับรู้แนวทางบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขฟื้นฟู ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ ตามสภาพปัญหาความต้องการ เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]