คณะทำงานแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้จัดประชุมแบ่งงาน


ประธานยุทธศาสตร์คณะทำงานแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมถกการแบ่งงานของคณะทำงานทั้ง 8 คณะ

วานนี้ (6 มี.ค.) เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมร้าน ซิกเนเจอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.อ.วิชาญ สุขสง ประธานคณะยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาคประชาชน) ได้ประชุมคณะทำงานกลุ่มเล็ก 13 คน ที่อยู่ในพื้นที่โซนหาดใหญ่และใกล้เคียง เพื่อถกแถลงแสดงความคิดเห็นกันในประเด็นหลักๆ ดังนี้

1.แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด ภาคประชาชน ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
2.การถกแถลง การแบ่งงานและผู้รับผิดชอบงานฯและให้ผู้รับผิดชอบไปจัดตั้งทีมของตนเอง ส่งมาให้ประธานคณะทำงานฯ ทยอยออกคำสั่งแต่งตั้งฯ
3.แผนการผลักดันงานในห้วงนี้ประธานคณะทำงานฯ, หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงการฯ, หัวหน้าฝ่ายประสานการบังคับใช้กฎหมายฯและผู้เกี่ยวข้อง จัดเป็นคณะทำงานฯเคลื่อนที่ เดินทางไปพบปะกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานและการสนับสนุน ของตำบลอาสาการแก้ปัญหายาเสพติดไปสู่เป้าหมาย ตลอดจนให้คำแนะนำการจัดตั้งคณะทำงานแก้ปัญหายาเสพติดของตำบลอาสาฯ และการวางแผนงานและจัดทำโครงการเพื่จัดทำงบประมาณของตำบลอาสาฯ เพื่อการร่วมมือกัน X-Ray พื้นที่ตำบลอาสาดังนี้ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2567 เวลา 13.30 คณะทำงานจะได้มีการพบปะตำบลอาสาฯโซนยะลาและปัตตานี จำนวน 16 ตำบล ที่ห้องประชุมกรมทหารพราน 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา และในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 13.30 น.จะมีการพบปะตำบลอาสาในโซนสตูลจำนวน 10 ตำบล เพื่อที่จะได้มีการรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับคณะทำงานทั้ง 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ฝ่ายแผนและโครงการ 2.ฝ่ายประสานงานบังคับให้กฎหมาย 3.ฝ่ายประสานงานสนับสนุนการประกอบอาชีพ 4.ฝ่ายสื่อสารสร้างความเข้าใจ 5.ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ 6.ฝ่ายประสานบำบัดรักษา 7.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และ 8.ฝ่ายประเมินผล โดยประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการตามแผนงานให้มีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]