กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างศูนย์รวมบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ


แรงงาน - อธิบดีบุปผา เผยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมสร้าง One Platform for Skill Development เป็นศูนย์รวมบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสถานประกอบกิจการ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมด้านทักษะฝีมือ เพื่อการมีงานทำ จัดติวเข้มหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดมสมองร่วมสร้างแพลตฟอร์ม ให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ตอบทุกโจทย์ความต้องการของแรงงานและผู้ใช้บริการ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพแรงงานสูงรองรับความต้องการตลาดแรงงานสมัยใหม่ ซึ่งกรมได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนและปรับบทบาทการดำเนินงานรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับการให้บริการแก่แรงงานของประเทศที่มีแรงงานกว่า 40 ล้านคน โดยเฉพาะการให้บริการแก่แรงงานให้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลการฝึกทักษะการอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ 

รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานและสถานประกอบกิจการ สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิที่พึงได้รับอย่างครอบคลุมและรวดเร็ว สร้างโอกาสให้แก่แรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำ มีหลักสูตรที่ทันสมัย 

กรมจึงจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลกรโดยเน้นผู้บริหารหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบ ภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนรวมถึงบทบาทให้เพื่อการบริการประชาชน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอข้อมูลใน Platform อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด และบริษัท วายไอเอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด รวมถึงหน่วยงานดังกล่าวยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการสร้างแพลตฟอร์ม ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบจบในหนึ่งเดียว มีชื่อว่า “One Platform for Skill Development”
นางสาวบุปผากล่าวว่า แพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ที่เข้าใช้งาน ได้แก่ แรงงานทั่วไป สถานประกอบกิจการ และบุคลากรของกรม โดยมีหัวข้อหลักอยู่ 5 เรื่อง ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมจากสถาบันออนไลน์หรือหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายของกรม 
2. หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ของกรมตามอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
3. หลักสูตรอบรมออนไลน์ของกรมที่ต้องการเสริมทักษะด้านต่างๆ DSD Online Training 
4. รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ 
5. ระบบแจ้งความต้องการต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ เมื่อแพลตฟอร์มนี้พร้อมใช้งานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะรีบแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อให้เข้าใช้งานต่อไป

อย่างไรก็ตามช่วงระหว่างที่กรมกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว พี่น้องแรงงานที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถดูหัวข้อหลักสูตรที่สนใจได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]