กสม.พื้นที่ภาคใต้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2


23 เมษายน 2567   พ.อ.สุพจน์ โพยนอก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายนนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีกลุ่มผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติที่เป็นนักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุม โรงแรมต้นอ้อน แกรนด์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน ที่เป็นเรื่องจำเป็น สำหรับทุกคน ทุกสาขาอาชีพ
ในการอบรมวันที่ 25 เมษายน จะมีการบรรยายเรื่อง หลักสิทธิมนุษยชนสากลและกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยนายไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค พันธกรณีระหว่างประเทศ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ส่วนในภาคบ่ายจะเป็นการบรรยายเรื่อง สิทธิทางการศึกษา บทบาทของบุคลากรในสถานศึกษาต่อสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติด้านมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา โดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การอมรมในเรื่อง บริบทของสิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงจากระดับสากลสู่การเรียนการสอนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยนายดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนศึกษา ติดตามด้วยกระบวนการระดมความคิดเห็น ความสำคัญและความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชน โดยทีมวิทยากรกระบวนการ กสม.พื้นที่ภาคใต้


 

วันที่ 26 เมษายนจะมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน และความเหลื่อมล้ำ / ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดย น.ส.มณีรัตน์ มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (CCPR) และสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) โดยนายไพโรจน์ พลเพชน และนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และต่อด้วยกระบวนการระดมความคิดเห็นการประยุกต์ใช้หลักสิทธิมนุษยชนในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดย น.ส.รตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และทีมวิทยากรกระบวนการ

###ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]