กระทรวงยุติธรรมเร่งแก้ปัญหา! ร้อยละ 80 ของนักโทษชายแดนใต้มาจากคดียาเสพติด
  • รมว.ยุติธรรมมอบนโยบายแก่ประชาชนอาสาแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ใน 5 จังหวัด กว่า 150 คน
  • ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของชายแดนใต้
  • นักโทษร้อยละ 80 มาจากคดียาเสพติด
  • กระทรวงยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง เดินหน้าบำบัด-ดูแลควบคู่ เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

ข่าวในเรื่องเดียวกัน


22 เมษายน 2567 - ที่กระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะประชาชนอาสาแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 150 คน

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในจังหวัดชายแดนใต้ นักโทษส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มาจากคดียาเสพติด นอกจากนี้ยังพบว่า นักโทษที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เรียนต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากจะแก้ปัญหายาเสพติดต้องเริ่มจากการให้คนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ อย่างน้อย ม.6 โดยมาตรา 42 พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ฯ สั่งให้เรือนจำจัดการศึกษาแก่นักโทษ เพื่อให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะหากไม่มีการศึกษาก็ไม่มีอาชีพ และทำให้คนเหล่านั้นหันมาเสพยาเสพติด นอกจากนี้ ยาเสพติดยังทำลายร่างกาย สติปัญญา ทรัพย์สิน เกียรติยศ และศาสนาอีกด้วย


  

พ.ต.อ.ทวีได้กล่าวถึงเรื่องที่อยากจะยกระดับและขับเคลื่อนในระหว่างที่เข้ามารับใช้ประชาชน คือ 1.การแก้ปัญหายาเสพติด 2.ขจัดผู้มีอิทธิพล และ 3.เอาชนะความยากจน โดยกระทรวงยุติธรรมพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ลดยาเสพติดในชุมชน และทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก อยากให้ชุมชนมาร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาเสพติดด้วยกัน และพร้อมรับมือในการต่อสู้กับยาเสพติดในชุมชน เพราะนอกจากยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เสพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว คนใกล้ชิด และชุมชนอีกด้วย เพราะปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก
 
กระทรวงยุติธรรมได้เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในขณะนี้นอกเหนือจากการจับกุม คือ การบำบัดและดูแล เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

รวมถึงจำเป็นต้องมีการจัดหางานฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยเน้นการเข้าถึงชุมชน หมู่บ้าน ดูแลกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด โดยใช้ความเข้าใจในสภาพพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม


  

ทั้งนี้ คณะผู้ร่วมให้การต้อนรับมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงยุติธรรม พล.อ.วิชาญ สุขสง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. นางเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

###ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]