รมว.ยุติธรรมมอบยนโยบายหน่วยงานพื้นที่ จ.สงขลาพัฒนาเรือนจำเป็นสถานที่พัฒนา-มอบโอกาสทางการศึกษา


๐ กระบวนการยุติธรรม ๐  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัฒนาเรือนจำ-ทัณฑสถาน เป็นสถานที่พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์ มอบโอกาสทางการศึกษา

5 พฤษภาคม 2567 - ที่ห้องประชุมเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม และเครือข่ายภาคประชาชนให้การต้อนรับ

สำหรับนโยบายสำคัญของ พ.ต.อ.ทวี ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การแก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สินครัวเรือน 3) การขจัดผู้มีอิทธิพล 4) การทำให้คนมีการศึกษา โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 3 หน่วยงาน คือ เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่องนี้
พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า จากข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ พบว่า สาเหตุจากการไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหายาเสพติด และกฎหมายกำหนดให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ต้องขัง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงมีแนวทางให้เรือนจำ ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้สำรวจผู้ต้องขังที่เรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6 / ปวช.) 
2) ให้สำรวจว่าเรือนจำมีครูผู้สอนหรือไม่ ? 
3) ให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ที่เรียนต่ำกว่า ม.6 / ปวช. โดยให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
4) ให้เรือนจำในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดทำหลักสูตรการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีความสามารถทางภาษามากกว่า 2 ภาษา และมีวิชาชีพ และกำหนดเป็น Quick win ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ภายใน 3 เดือน และภารกิจของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในปัจจุบัน คือ เป็นสถานที่พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยการให้โอกาสทางการศึกษา

###

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]