“พิพัฒน์” เร่งส่งเสริมสร้างต้นแบบ “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ” ผลักดันกฎหมายคุ้มครอง

๐ คุณภาพชีวิต ๐ “พิพัฒน์” ผุดไอเดียส่งเสริมอาชีพอิสระ สร้างต้นแบบและพัฒนากลุ่มอาชีพอิสระแบบครบวงจร “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ” ตั้งเป้าดันกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. … เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ชู “6 ก” สร้างหลักประกันผู้ใช้แรงงาน

5 พฤษภาคม 2567 - นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ โดยมีตนเป็นประธานคณะทำงาน เนื่องจากมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าใจบริบทของการทำงานในพื้นที่เป็นอย่างดี และมีผู้แทนส่วนราชการของกระทรวงแรงงานร่วมเป็นคณะทำงาน

ทั้งนี้ รมว.แรงงานต้องการสร้างต้นแบบและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพอิสระแบบครบวงจรในทุกตำบล ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน การพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ การประกันสังคม และการเชื่อมโยงไปสู่ผู้ซื้อ เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตของกลุ่มอาชีพอิสระและครอบครัว โดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานของสินค้าเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพและราคาที่สูงขึ้นฃ

พร้อมทั้งจะประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอื่น ๆ เพื่อจัดหาตลาด เช่น ตลาดสาขาขององค์การตลาด งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้มากขึ้น
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีแรงงานอิสระถึง 20 ล้านคน ครอบคลุมหลากหลายอาชีพ เช่น เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ผู้รับจ้างหรือให้บริการ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้ให้บริการขนส่งคน สิ่งของ อาหาร ทำความสะอาด หรืออื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือไรเดอร์ 

ดังนั้น การดูแลคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. … เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ถือเป็นมิติใหม่ของกฎหมายแรงงานที่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีสาระสำคัญที่เรียกง่าย ๆ ว่า “มาตรการ 6 ก” คือ

1.กำหนดนิยามแรงงานอิสระให้ชัดเจน 
2.กำหนดหน้าที่ให้มีการส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาทักษะฝีมือ มีสภาพการทำงาน และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 
3.การขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
4.กลไกขับเคลื่อนตั้งคณะกรรมการส่งเสริม คุ้มครอง ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
5.กองทุนหมุนเวียนเป็นแหล่งเงินกู้เพื่ออาชีพ ประกันชีวิตและสุขภาพ 
และ 6.การคุ้มครอง มีพนักงานตรวจแรงงานอิสระ รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินคดี ช่วยเหลือแรงงานอิสระ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป
“ท่านพิพัฒน์เล็งเห็นถึงศักยภาพของแรงงานอิสระทั่วประเทศ และรับทราบปัญหาของคนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะการสร้างรายได้และหลักประกันความมั่นคง ซึ่งถือเป็นโจทย์ของเราที่จะต้องดูแลอย่างเป็นระบบและครบวงจร กระทรวงแรงงานจึงอยากเติมเต็มความสุขให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่แรงงานในระบบเท่านั้น เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายภูมิพัฒน์กล่าว

###
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]