กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมืออาชีวะ Up-Skill เยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้7 พฤษภาคม 2567  -  นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียม Up-Skill นักเรียนอาชีวะภาคใต้ 5 จังหวัด สร้างแรงงานคุณภาพได้มาตรฐานป้อนตลาดแรงงาน

นางสาวบุปผาเปิดเผยว่า นักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มแรงงานเป้าหมายที่กรมเร่งดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานหลังจากจบการศึกษา โดยเน้นนักเรียน นักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ซึ่งนักเรียนอาชีวะได้รับการศึกษาในด้านอาชีพ ตลาดแรงงานมีความต้องการรับเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการได้ทำความร่วมมือส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2565 เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและยกระดับทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเน้นย้ำความร่วมมือ
จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อร่วมกันฝึกอบรมให้นักเรียนอาชีวะใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยจะร่วมกันให้การสนับสนุนการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ และการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกันในระดับพื้นที่ต่อไปนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านนางสาวอาภากรกล่าวภายหลังพิธีลงนามว่า ความร่วมมือส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ แรงงานมีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และการพัฒนาประเทศ
ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 193 หลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 

และเพื่อนำไปสู่การเข้าระบบสะสมในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในระดับ ปวช./ปวส.โดยเชื่อมโยงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง กับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ระดับ 1 จำนวน 10 สาขาอาชีพ รวมทั้งสิ้น 149 รายวิชา

“ผู้สนใจฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือ สมัครได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4”

###
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]