ทุ่มงบฯ กว่า 24 ล้านบาทพัฒนาสวนสาธารณะหาดใหญ่รองรับหลังฟื้นตัวโควิด-19
ท้องถิ่น: เทศบาลนครหาดใหญ่ทุ่มงบฯ กว่า 24 ล้านบาทปรับปรุงสวนสาธารณะ พัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ-เส้นทางเชื่อม หวังรองรับการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 วางแผนทำอาคารชมทิวทัศน์ ศาลาที่พัก ลานกิจกรรม เปิดรับซองจนถึงวันที่ 20 ต.ค.นี้3 ต.ค. - เทศบาลนครหาดใหญ่ออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำและเส้นทางเชื่อมในสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับการฟื้นตัวจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 24.63 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 90 วัน


รายละเอียดโครงการประกอบด้วยอาคารศาลาที่พัก 1 แห่ง อาคารชมทิวทัศน์ 1 แห่ง อาคารสุขา ชาย–หญิง ลานกิจกรรม พร้อมจุดขายของที่ระลึก งานระบบระบายน้ำ งานขอบคันหิน คสล.ขนาด 0.2x0.65 เมตร งานดาดคอนกรีต งานโครงสร้างทางและผิวจราจร งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 3-18x1.8 เมตร งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร


สำหรับรายละเอียดราคากลาง 24.63 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ค่างานก่อสร้าง 24,164,917.99 บาท แบ่งเป็นค่าหมวดงานก่อสร้างอาคาร 6,780,986.61 บาท และค่าหมวดงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 17,383,931.38 บาท กลุ่มที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ 229,408.00 บาท และกลุ่มที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี 240,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่ารถเครนขนาด 25 ตัน วันละ 8,000 บาท ระยะเวลา 30 วัน เพื่อใช้ในงานติดตั้งเสาไฟฟ้าและคอนกรีตหล่อสำเร็จการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ต.ค. 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 5,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.-19 ต.ค. ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานสอบถามได้ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ผ่านทางอีเมล์ financial@hatyaicity.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 14 ต.ค. โดยเทศบาลนครหาดใหญ่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.hatyaicity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 14 ต.ค.


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]