สงขลาวางแนวทางคุมโควิด-19 รองรับเปิด 3 อำเภอพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวระยะที่ 2


COVID-19: จังหวัดสงขลาวางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ควบคู่กับการกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

1 ธ.ค. - ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 (1-31 ธันวาคม 2564) และการกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้กำหนดเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาล โดยนำร่องพื้นที่ 3 อำเภอเศรษฐกิจ ประกอบด้วยหาดใหญ่ เมืองสงขลา และสะเดา ซึ่งคาดว่าจะเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ จึงได้ร่วมประชุมหารือและวางแนวทางเบื้องต้นในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ออกเป็น 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

1.Vaccine coverage ประชากรในจังหวัดสงขลา มีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วไม่น้อยกว่า 75 %
2.มาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัย สถานประกอบการต้องผ่านมาตรฐาน SHA+/ TSC/ Covid free setting มากกว่า 70%
3.อัตราการติดเชื้อเฉลี่ยรายสัปดาห์ต่อแสนประชากร ไม่เกิน 20 คนต่อแสนประชากร หรือไม่เกิน 300 คนต่อวัน
4.สถานการณ์เตียงของโรงพยาบาล เตียงสีเหลืองและสีแดงควรมีอัตราการครองเตียงไม่เกิน 80% และมีการเตรียมโรงแรม state quarantine ไว้รองรับนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุจำเป็น


นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานภาพรวมแนวทางการเปิดรับนักเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งการเตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนไทย–มาเลเซียควบคู่กับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้มีความพร้อมอย่างสูงสุด การรายงานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA SHA+ SHA Extra plus ในจังหวัดสงขลา ซึ่งในส่วนของ SHA มีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว 289 รายจากทั้งหมด 369 ราย และผ่านมาตรฐาน SHA Plus 28 รายจากทั้งหมด 72 ราย โดยจะเร่งประเมินมาตรฐาน SHA+ ให้แก่สถานประกอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

รวมถึงการขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการ ดำเนินการสมัครลงทะเบียนในเว็บไซต์ Thai Stop COVID Plus เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้อย่างมั่นใจในการเปิดบริการ

สำหรับภาพรวมการให้บริการวัคซีนในพื้นที่สงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64 ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 ได้ร้อยละ 74 ของกลุ่มเป้าหมาย วัคซีนเข็มที่ 2 ได้ร้อยละ 63.88 ของกลุ่มเป้าหมาย และคาดว่าจะให้บริการวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ครบ 70% ของกลุ่มเป้าหมายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]