เวทีสัญจรกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแต้วรายงานพิเศษ โดย.. เกษม ลิมะพันธุ์ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จัดเวทีสัญจรครอบคลุม 10 หมู่บ้าน รุกประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นสวัสดิการครอบคลุม เกิด แก่ เจ็บ ตาย

นายอรัญ คงนวลใย ประธานที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแต้ว หรือ กองทุนสวัสดิการลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการเวทีสัญจร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงสิทธิที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการครอบคลุม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ภาคประชาชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

การขับเคลื่อนและขยายผล แนวคิดลดรายจ่ายวันละ1บาท เพื่อทำกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดร.ครูชบ ยอดแก้ว) สร้างสุข คนเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา สนับสนุนโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา สร้างชุมชนเรียนรู้..พึ่งพาตนเอง ยุค New Normal ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

ประธานที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการ กล่าวว่า โครงการเวทีสัญจรได้จัดขึ้นใน 10 หมู่บ้านของตำบลเกาะแต้ว แต่ละเวทีได้รับการตอบรับและรับรู้ถึงสวัสดิการที่ทุกคนจะได้รับเมื่อเป็นสมาชิก เพียงแค่ละรายจ่ายวันละ 1 บาท ถือว่าน้อยนิดเดียว แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ความสำเร็จที่สำคัญของการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน นั่นก็คือสวัสดิการชุมชนได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรการหนึ่งของการปฏิรูปด้านสังคมของรัฐบาล ในขณะที่รัฐธรรมนูญบับปัจจุบัน มาตรา 43 (4) ระบุให้สวัสดิการชุมชนเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า “บุคคลและชุมชนมีสิทธิขัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน รวมทั้งมีสิทธิร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย”

ประธานที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการฯ กล่าวว่า ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนเกาะแต้วมีสมาชิกกว่า 7,000 คน หลังการจัดเวทีสัญจรคาดว่า มีการตื่นตัวและสมัครกันมากขึ้น เพราะความเชื่อมั่นทีกองทุนของเราจัดตั้งมาแล้วกว่า 15 ปี ให้สวัสดิการแก่สมาชิกเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดรับสมัครชิกต้อนรับปีใหม่ 2565

“ณ วันนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้วได้กำหนดเจตณารมย์ที่ชัดเจน เพื่อการพึ่งตนเอง ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันบนพื้นฐาน 'การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี' นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนชองชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนคนตำบลเกาะแต้วครับผม”

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]