ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

อบจ.สงขลาร่วมขับเคลื่อน “โนรา” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้


 


แวดวงข่าว: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเตรียมจัดกิจกรรม “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนราที่สวนพระเทพ บ้านแหลมเจ้า .เกาะใหญ่ .กระแสสินธุ์ .สงขลา ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ


1. กิจกรรมการอบรมศิลปินพื้นบ้านโนรา ที่วัดเอก .เชิงแส .กระแสสินธุ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2565

2. กิจรรมบวงสรวงไหว้ครูโนรา  ที่กำเนิดโนรา สวนพระเทพ บ้านแหลมเจ้า ในวันที่ 27 มกราคม 2565


กิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนโนรา รับการประกาศขึ้นทะเบียน “โนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดย อบจ.สงขลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบต.เกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ชมรมโนราจังหวัดสงขลา และองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนไม่มีความคิดเห็น: