ศอ.บต.เสริมประสิทธิภาพ-พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการชายแดนใต้รุ่นที่ 2

 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” (สปชต.) รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการในพื้นที

0 ความคิดเห็น